İsiso Sanayi Sitesi
+90 0212 623 18 35
info@isiso.org
İsiso Sanayi Sitesi
İsiso Sanayi Sitesi

Güncel -- Haberler

Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi:

1960’lardan bu yana Organize Sanayi Bölgeleri Türkiye’nin üretim-bazlı ekonomi dönüşümünde önemli bir rol üstlenmiştir. Dünya Bankası finansmanlı “Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi” ile seçilen Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB'ler) verimliliğinin, çevresel sürdürülebilirliğinin ve rekabet gücünün artırılması ve aynı zamanda diğer OSB’lere örnek oluşturması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Dünya Bankası Grubu ile 26/02/2021 tarihinde 300 Milyon ABD Doları tutarındaki İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Proje ile aşağıdaki faaliyetler kredi olarak desteklenecektir.

1.1. Mümkün olduğunca yeşil çözümler kullanarak OSB temel altyapı yatırımlarının desteklenmesi (yol, su, yağmur suyu, kanalizasyon hatları, telekomünikasyon ve internet ağları; doğal gaz ağları; enerji hatları; OSB binaları; atık su arıtma tesisleri; çevre laboratuvarları ve lojistik tesisler)

1.2. OSB'de yeşil altyapı yatırımlarının desteklenmesi (gelişmiş altyapı yatırımları, diğerlerinin yanı sıra, yenilenebilir kaynaklardan enerji tedarikine yapılan yatırımları; LED sokak aydınlatması; gelişmiş atık su arıtımı; idari binaların geliştirilmiş enerji verimliliği; ve üretim girdileri için atık malzemelerin geri dönüştürülmesi ve / veya yeniden kullanılması)

1.3. OSB inovasyon merkezleri yatırımlarının desteklenmesi

Dünya Bankası standartlarına göre seçilecek Projeler, Yatırım Programına kabul edilmeleri halinde “OSB Uygulama Yönetmeliği” ve “Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde %3 faiz oranı ile 3 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 13 yıl olarak kredilendirilecektir.

Projenin başvuru, seçim, değerlendirme, ihale ve ödeme işlemleri Bakanlığımız Sanayi Bölgeleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Proje Uygulama Birimi (PUB) koordinatörlüğünde yapılacaktır.1960’lardan bu yana Organize Sanayi Bölgeleri Türkiye’nin üretim-bazlı ekonomi dönüşümünde önemli bir rol üstlenmiştir. Dünya Bankası finansmanlı “Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi” ile seçilen Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB'ler) verimliliğinin, çevresel sürdürülebilirliğinin ve rekabet gücünün artırılması ve aynı zamanda diğer OSB’lere örnek oluşturması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Dünya Bankası Grubu ile 26/02/2021 tarihinde 300 Milyon ABD Doları tutarındaki İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Proje ile aşağıdaki faaliyetler kredi olarak desteklenecektir.

1.1. Mümkün olduğunca yeşil çözümler kullanarak OSB temel altyapı yatırımlarının desteklenmesi (yol, su, yağmur suyu, kanalizasyon hatları, telekomünikasyon ve internet ağları; doğal gaz ağları; enerji hatları; OSB binaları; atık su arıtma tesisleri; çevre laboratuvarları ve lojistik tesisler)

1.2. OSB'de yeşil altyapı yatırımlarının desteklenmesi (gelişmiş altyapı yatırımları, diğerlerinin yanı sıra, yenilenebilir kaynaklardan enerji tedarikine yapılan yatırımları; LED sokak aydınlatması; gelişmiş atık su arıtımı; idari binaların geliştirilmiş enerji verimliliği; ve üretim girdileri için atık malzemelerin geri dönüştürülmesi ve / veya yeniden kullanılması)

1.3. OSB inovasyon merkezleri yatırımlarının desteklenmesi

Dünya Bankası standartlarına göre seçilecek Projeler, Yatırım Programına kabul edilmeleri halinde “OSB Uygulama Yönetmeliği” ve “Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde %3 faiz oranı ile 3 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 13 yıl olarak kredilendirilecektir.

Projenin başvuru, seçim, değerlendirme, ihale ve ödeme işlemleri Bakanlığımız Sanayi Bölgeleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Proje Uygulama Birimi (PUB) koordinatörlüğünde yapılacaktır.


----


Uluslararası Rekabette Sanayicimizin Yanında Olan OSB'lerin Tarihçesi:

19. yüzyılın sonlarında sanayinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesinin önemine bağlı olarak dünyada ilk örneğinin İngiltere'de görüldüğü organize sanayi bölgesi (OSB) uygulamasına, 20. Yüzyılın başlarında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerce de başlanmıştır. İlk uygulamaların amacı sanayicilerin altyapılı arsa ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla bu bölgeleri inşa eden özel firmaların kar elde etmeleri olmuştur. İkinci Dünya Savaşıyla birlikte başlayan dönemde OSB'ler bir devlet yatırımı olarak uygulanmaya başlamış ve az gelişmiş ülkelerde küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacına hizmet eder bir biçimde düzenlenmiştir.


-----


Kredi kullanmak isteyen OSB'lerin Yatırım Programına Alınması:

Bakanlıkça uygun görülecek projelerin tamamına kadar olan kısmını kredi ile desteği sağlanmaktadır.

OSB’lerin, faaliyetleri için gerekli olan projelerinin kredilendirilmesine yönelik taleplerini Valilik kanalıyla Bakanlığımıza iletilmesi durumunda Yatırım Programı teklif çalışmalarında değerlendirmeye alınmaktadır.


-----


OSB Uygulamalarında bugün gelinen nokta;

1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde ise sanayinin “lokomotif” sektör olduğu açıklıkla belirtilmiş, ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi, belli bir hızda büyüme ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi uzun vadeli hedefler belirlenmiştir. Belirlenen hedefler doğrultusunda; ülkede sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri olan OSB uygulamalarına, ilk olarak 1962 yılında Bursa'da bir OSB kurulmasıyla başlanmıştır.

Bugün itibariyle Bakanlığımızca sicil verilerek tüzel kişilik kazanan OSB sayısı 355’e ulaşmıştır.

Bu OSB’lerden 264 adedi faaliyette olup, 91 adedinde ise proje, kamulaştırma ve inşaat işlemleri devam etmektedir.

Faaliyette olan 264 OSB’den Bakanlığımız kredi desteği ile bugüne kadar 172 adet OSB’nin altyapısını tamamlayarak sanayicilerimizin hizmetine sunduk.

Ülkemiz genelindeki OSB’lerde nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak buralarda eğitim gören gençlerimizin istihdamını sağlamak amaçlarıyla, 90 adet Meslek Lisesi, 20 adet Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

Bakanlığımızca; sanayi sektöründe çalışan kadınlarımızın, çocuklarının eğitimi ve gelişimi için faaliyete bulunan OSB’lerde 31 adet kreş bulunmaktadır.


0